منو

دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

 

نحوه دریافت اشتغال به تحصیل

گردش کار دریافت گواهی اشتغال به تحصیل در موسسه آموزش عالی روزبهان تا اطلاع ثانوی به صورت زیر می باشد 
1-مراجعه در  روزهای زوج بین ساعات 10 الی 13 به واحد انتشارات مستقر در طبقه همکف و دریافت پیش نویس نامه .
2-مراجعه به مدیر آموزش جهت تائید و امضا-طبقه همکف
3-مراجعه به دبیر خانه  اداره آموزش مستقر در طبقه همکف - اداره آموزش - آقای خدمتی جهت ثبت و بایگانی .
تذکر : لطفا تنها در روزها و ساعات مذکور مراجعه نمائید .